3R CONGRÉS DE LA PROFESSIÓ MÈDICA DE CATALUNYA

Notícia

Declaració de Girona: Renovem el compromís amb la societat

La societat catalana, com la resta de societats modernes i avançades, està experimentant canvis sociodemogràfics profunds. L’increment de l’esperança de vida és, sens dubte, un gran èxit col·lectiu que alhora ens planteja el desafiament de com fem front a l’envelliment progressiu de la població i a les necessitats assistencials i d’atenció que se’n deriven. En aquest escenari, hi convergeixen altres reptes decisoris. Un dels més importants és aconseguir el consens polític i social necessaris per mantenir la qualitat i l’equitat del serveis sanitaris i per garantir que el nostre sistema continua sent un element fonamental de justícia i cohesió social, fins i tot en un context com l’actual marcat per la manca de recursos econòmics.

D’altra banda, els avenços constants en l’àmbit de les tecnologies de la comunicació han contribuït de manera cabdal a fer dels ciutadans persones més informades i disposades a participar activament en les decisions que afecten la seva salut. Ciutadans que, des de creences i sensibilitats diverses, també volen decidir com, per qui, a on i fins quan volen ser atesos i que reclamen que els professionals els acompanyem en aquest camí fins el final.

Òbviament, els metges no som aliens als canvis que afecten el conjunt de la societat. De fet, la professió també viu immersa en un procés de transformació propi que fa preveure, entre d’altres coses, la necessitat d’abordar un important relleu generacional en els propers deu anys.

Ens trobem, per tant, davant d’un escenari ple d’oportunitats per tirar endavant canvis i per innovar, tenint en compte que se’ns plantegen també nous dilemes ètics que hem de resoldre. Especialment, els relacionats amb l’augment del nombre de pacients amb malalties cròniques i amb la conseqüent pèrdua d’autonomia personal. Però també d’altres que tenen a veure amb l’ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació i amb noves demandes dels ciutadans.

Tenint en compte aquest context, un dels grans reptes de la professió és posar més que mai al centre de la nostra atenció les persones i el seu entorn familiar i social. Això implica consolidar el treball amb altres professionals dins d’equips multidisciplinaris que permetin tenir una visió integral de cada persona i de les seves necessitats.

És imprescindible que els professionals vetllem al llarg de tota la nostra trajectòria per rebre una formació orientada a l’excel·lència, no només científica, sinó també pel que fa a habilitats i a actituds. Alhora, no podem oblidar que la nostra participació i el nostre lideratge dins les organitzacions sanitàries també són imprescindibles si volem respondre a les necessitats de les persones amb qualitat i eficiència.

Els metges, des de la nostra vocació de servei i des del nostre compromís amb els pacients i les persones, estem disposats a fer front a tots aquests reptes i volem fer palesa la voluntat de renovar el nostre contracte amb la societat. Per això, reunits al 3r Congrés de la Professió Mèdica de Catalunya, declarem:

1- Les persones són el centre de la nostra activitat i de la nostra vocació professional. Creiem fermament en els vincles de confiança amb els pacients, sobre la base del coneixement científic, el respecte i l’empatia. Volem compartir amb ells les decisions que afecten la seva salut i ens comprometem a acompanyar-los, especialment, en els moments de més incertesa i en les situacions de final de vida.

2- Ens reafirmem i ens identifiquem plenament amb els valors del professionalisme: l’honestedat, el compromís, l’altruisme, la integritat, l’autoexigència, la feina ben feta i l’excel·lència. Alhora, també fem nostres valors emergents com el lideratge, el treball en equip, la capacitat de gestió i adaptació i el retiment de comptes.

3- Defensem models organitzatius que garanteixin la continuïtat, la qualitat i la seguretat en l’atenció a les persones, que facilitin la col·laboració entre professionals, centres i àmbits assistencials i que afavoreixin la recerca i la innovació.

4- Creiem en el treball en equip entre diferents professionals sanitaris, socials i comunitaris. Estem convençuts que és la millor manera de donar una resposta integral a les necessitats de les persones i de fer front als reptes que es deriven, tant dels canvis socials, com dels nous coneixements científics i dels constants avenços tecnològics en medicina.

5- Estem disposats a mantenir actualitzat el nostre Codi de Deontologia, referència principal dels nostres actes, per tal de donar resposta als dilemes que ens plantegin la societat, la ciència i la tecnologia.

6- Ens exigim mantenir l’excel·lència al llarg de la nostra vida professional. Per això, ens comprometem a formar-nos de manera continuada i a acreditar periòdicament la nostra competència.

7- Ens comprometem a vetllar perquè la formació dels futurs metges sigui excel·lent tècnicament i humanísticament i perquè incorpori àmbits com l’ètica, la comunicació, la salut global i la gestió clínica, entre d’altres.

8- Volem decidir amb autonomia i participar de manera més activa en la gestió dels centres sanitaris. Volem liderar projectes de futur i fer-ho amb els recursos necessaris.

9- Necessitem exercir en entorns organitzatius i laborals que promoguin la qualitat en la pràctica mèdica i que ens permetin bastir vincles de confiança amb les persones que atenem.

10- Volem renovar el nostre compromís amb la ciutadania i amb el país. Volem construir junts la professió del futur al servei de les persones.

           
Girona, 10 de novembre de 2016